Борбордук Азияда айлана-чөйрөнү коргоо

Борбордук Азияда айлана-чөйрөнү коргоо

Абстракт

“Борбордук Азияда курчап турган чөйрөнү коргоо: мейкиндик усулдарды колдонуу менен табигый кырсыктардын тобокелчиликтерин башкаруу/EPCA” – Европа комиссиясынын финансылык колдоосу алдындагы Erasmus+: жогорку билим берүү, потенциалды түзүүнүн жана өстүрүүнүн эл аралык программалар долбоору (долбоор № 585382-ЕНП-1-2017-1-ЮВ-EPPKA2-CBHE-JP) для (2017-2493/001-001). Долбоор өз ишин 2017-жылдын октябрь айында баштады жана 2020-жылдын октябрь айына чейин уланат. Лунд университети башында турган Европа университеттери жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн өнөктөштөрү тарабынан демилгеленген EPCA долбоору Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн билим берүү системасындагы эмгек рыногунда керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган.

Бул 3 жылдык долбоордун максаты SIST программасы боюнча билимдердин жана оперативдүү ык-шыктардын денгээлин көтөрүүдө жана аларды Борбордук Азиянын (Кыргызстан, Өзбекстан) эки өлкөсүндө табигый кырсыктар менен күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында колдонууда жатат. Бул потенциалды теориялык жана практикалык, технологиялык жактан көтөрүү, маалыматтуулуктун деңгээлин жогорулатуу, аппараттык жана программалык камсыздоо, ошондой эле эмгек рыногунда талап болгон ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн даярдоо жолдору менен ишке ашырылат. Табигый кырсыктарды башкарууну өркүндөтүү коомдун бардык чөйрөсүнө таасир этет. Жогорку билим берүүнү маңыздуу жакшыртуу, андан ары эмгек рыногуна квалификациялуу бүтүрүүчүлөрдү чыгаруу аркылуу коомдо билимдүүлүк деңгээлди жогорулатуу Кыргызстан жана Өзбекстандын өнүгүүсүн бир топ жакшыртат. Мындай максатка жетүү үчүн биз Европанын жана эки өнөктөш өлкөнүн алдыңкы университеттеринин ортосунда сапаттуу жана туруктуу кызматташууну түзгөнгө аракет кылабыз.

Мындай кызматташууга ылайык бардык өнөктөштөр өздөрүнүн академиялык программаларын жакшыртат. Европалык өнөктөштөр өздөрүнүн окуу курстарын Борбордук Азиянын студенттери үчүн жагымдуу жана ылайыктуу кылып түзүшөт. Андан тышкары, алар окутуунун учурдагы компоненттерине өздөрүнүн сунуштарын киргизүү менен жалпы сапатын көтөрүшөт, ал эми аймактагы өнөктөштөр академиялык тартипти жана билим берүүнүн сапатын жакшыртышат. Иштелип чыккан педагогикалык моделдер (мисалы, электрондук окутуу), коммуникациялык жана административдик инструменттер бардык өнөктөш университеттерде колдонгондуктан курчап турган чөйрө жана геоматикадан тышкары башка предметтер боюнча да кошумча сабактар өтүлөт. Мына ошондуктан өнөктөштүк кызматташтык өнөктөш өлкөлөр, ошондой эле программалыр ишке ашырылуучу өлкөлөр үчүн чоң мааниге ээ.

Дистанттык окутуунун эки курсу/модулу Европа жана Борбордук Азияндагы өнөктөш уюмдар менен биргеликте иштелип чыгат. Түйүндүн негизги максаты – рационалдуу жаратылышты пайдалануу жана түйүн аркылуу потенциалды өнүктүрүү жана институттук өнүгүүнүн негизинде мейкиндик маалыматты жана жердин үстүндөгү байкоонун маалыматттарын колдонууга көмөктөшүү. Мында бардык өнөктөштөр өздөрүнүн күчтүү жактарын эске алуу менен өздөрүнүн салымдарын кошушат. Иштелип чыгуучу эки модуль ECTSтин негизинде ЕСтин жогорку билим берүү стандартына дал келет жана окутуунун жыйынтыктарына багытталат.

Close Menu