И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Университет жөнүндө

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 1950-жылы түптөлгөн жана мугалимдерди даярдоо боюнча Кыргызстандагы өзөктүү жогорку окуу жайлардын бири болуп саналат. Университетте 10 факультет, 4 институт жана 2 колледж бар, студенттердин саны 10 000 ашык. Университеттин эл аралык кызматташтыгынын алкагында Германия Федеративдик Республикасы, АКУШ, Түркия, Кытай, Франция, Япония, Польша, Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Россия жана Өзбекистандын элчиликтери, ошондой эле ПРООН, ЮНЕСКО, Дүйнөлүк корпус, DAAD, Америкалык Кеӊештер, IREX, JICA жана башка эл аралык уюмлар менен менен бир нече макулдашууларга кол коюлган (баардыгы өз ара колдоо жана кызматташуу жөнүндөгү кол коюлган макулдашуулардын/меморандумдардын саны 72).
Университеттин негизги максаты – Кыргызстандагы жогорку билим берүү системасын реформалоо жана модернизациялоо. География, экология жана туризм факультети географтарды, экологдорду жана социалдык-маданий тейлөө көрсөтүү жана туризм боюнча адистерли атайын даярдыктан өткөрүшөт. Университеттин максаты – азыркы мезгилдин талаптарына ылайык жогорку билим берүү системасын модернизациялоо үчүн бекем, бакубат негизди түзүү. Факультет география, экология, табигый-илимий билим берүү, экология жана жаратылыш ресурстары жаатында жогорку, орто кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырып келет жана магистрдик тренингдерди өткөрөт. Баардыгы факультетте 930студент билим алышат жана 61 окутуучу эмгектенет (анын ичинде 5 илимдин доктору, 16 илимдин кандидаты жана 12 ага окутуучу).

Долбоордогу ролу

Негизги роь төмөнкүлөрдө жатат:
– География, экология жана туризм кафедрасынын квалификациялуу окутуучулары инновациялык курстарды иштеп чыгуу үчүн активдүү катышышат жана өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүшөт.
– Долбоордук команданын мүчөлөрү кызыкдар тараптардын жана айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктар менен күрөшүүдөгү ассоцияцияланган өнөктөштөрдүн чыныгы муктаждыктарын курстарды иштеп чыгуу үчүн, ошондой эле айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый кырсыктардын кесепеттерин башкаруунун веб-системасын иштеп чыгуу үчүн чогултушат.
– Кызыкдар тараптар жана ассоцияцияланган өнөктөштөр менен алардын көз караштарын жана күтүүлөрүн иштелип жаткан курстарда жана веб-системада эске алуу үчүн маал-маалы менен байланыш-катыштарды колдоп турушат.
– Долбоордун натыйжаларын жайылтуу жана университеттер жана ишканалардын ортосундагы кызматташтыкты камсыз кылат.
– Үлгүлтүксүз билим берүү аркылуу өлкөнүн туруктуу өнүгүшү үчүн башкаруу жана ыкчам аракеттерди көрүү жаатындагы адистерди даярдоо. Ал бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнө жетишүү үчүн алардын эмгектеринде колдонулушу мүмкүн, ал эми жамаат болсо табигый кырсыктарды башкаруу боюнча өз мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрө алат.
– Университет долбоордун ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн ГИС лабораторияны, жабдууларды жана басылмалык ресурстарды сунуштайт.
– Долбоорго тиешеси бар бардык отрумдарга, жетекчилик комитетинин отурумдарына катышуу.

Долбоордун катышуучулары

Damira Tilenova Kerimovna

Dr. Damira Kerimovna Tilenova has PhD in Geography. He is associate professor and teaches at the Faculty of Environment and Tourism in I.AKSU. Dr. Damira supervises master students including those studying water resources in Central Asia, funded by World Bank. She has participated in developing training courses on sustainable development, for government officials (supported by UNEP, 2016). As an expert in GIS and as scientific secretary of the doctoral council, she works at the Geology Institute of the National Sciences Academy of Kyrgyzstan. She is the author of 30 scientific papers.

• Tilenova D. (2014). Information base of the hydrological characteristics of rivers  in Kyrgyzstan data (for example, the Syrdarya river basin). Materials XIII  International Conference “Resource reproducing, low-waste and environmental  technology development subsoil” 15-21.09.2014. Tbilisi (Georgia). 2014 – p.387-
390. (in Russian).

• Tilenova D. (2014). About methods assessing the quality of surface water on hydro-chemical indicators. “News of higher educational institutions”, Bishkek. №3.2014. p. 127-139.

• Tilenova D. (2012). Hydro-ecological situation in the basins of the rivers of southern Kyrgyzstan and ways to improve its condition. Bulletin of Russian Peoples’ Friendship University – №1. – Moscow, 2012. – p.88-94. (in Russian).

• Tilenova D. (2012). Issues usage of modern approaches for managing water resources in Kyrgyzstan republic. Collection of materials of international conference. Moscow-Ust Kremnogorskiy. 2012, -387-390 pp. (in Russian).

• Tilenova D. (2015). Ecological aspects of the surface of water in the south of Kyrgyzstan, their role and importance in the water supply of cities (for example, Akbura river). Materials of the international scientific-technical conference “Modern problems of hydrogeology, engineering geology, geo-ecology and ways of their solution”, Tashkent (Uzbekistan). 15.12.2015, 279-282 pp. (in Russian).

Akmatov Ruslan Tynymseyitovich

Ruslan Akmatov Tynymseyitovich has a PhD in Geography. He is an associate professor in Geography Faculty, I.AKSU. He teaches and holds workshops on the disciplines of hydrology, Geography of Kyrgyzstan, Ecology, and emergency management. He is supervisor of 4 master students in GIS and hydrology and has been involved in GEF-UNDP project. Ruslan was the initiator of opening at the Faculty of Geography, Environment and Tourism GIS laboratory in 2012. He has published 16 scientific papers (including 2 monographs).

• Akmatov R. (2016). Application of GIS in the current state of water resources in Central Asia (in case of the Aral Sea and the Naryn River). Abstracts of the Annual GIS in Central Asia Conference – GISCA 2016.

• Akmatov R. (2016). Influence of Toktogul reservoir to the environmental. IV International scientific-practical conference. Ekaterinburg, 2016.

• 3. Akmatov R. (2016). Study of reservoirs in Kyrgyzstan and their impact on climate change characteristics of adjacent areas. International scientific-practical conference “Water Resources of Central Asia and their use”. Alma-Ata, 2016.

Jumaliev Nurbek Erkinbekovich

Jumaliev Nurbek Erkinbekovich is Senior lecturer at the Department of Geography, Ecology and Tourism in I.AKSU. Nurbek is expert in Cartography and Geoinformatics. He teaches and holds workshops for students on the subjects of Environmental Cartography, GIS Mapping of the Basic Topography. Nurbek is an organizer of the GIS laboratory at the Faculty of Geography, Environment and  Tourism.

• Zhumaliev N., et al. (2013). Environmental problems of the Kyrgyz Republic and their solutions. Proceedings of the International scientific-practical conference “Innovative development of Kazakhstan’s oil and gas industry.” Aktau, 2013. p 5.

• Zhumaliev N., et al. (2016). Application of GIS technology in the study of medicinal plants in Kyrgyzstan. Materials of the International scientific and  practical conference “Green space”. Bishkek, 2016. p 6.

• Zhumaliev N., Adiev R. (2016). Influence of internal migration of the population on the ecological picture of the city of Bishkek. Materials of the International scientific-practical conference. “Environmental and safety of Techno-sphere  mining regions.” Ekaterinburg, 2016. p 8.

Erkin Toktoraliev

Toktariev Erkin is PhD of geography science and associate professor of the Faculty of Geography, Ecology and Tourism at IAKSU. He teaches and conducts seminars on disciplines Recreational Geography, Specially Protected Natural Territories. He is the Head of 2 masters in Geography master studets and participates in the GEF-UNDP project. He published 63 scientific works (including 2 monographs, 1 training manual, 12 methodical instructions. Hold a Corse of GIS and Remote Sensing in Dehradun (INDIA), in Environmental Protection in Sweden (Sweden), Tallinn (Estonia) , on Land Degradation in Nitra (Slovakia), participated in the development of master’s programs “Environmental Protection and Rational use of Natural Resources”, “Protection of soils from degradation”, which were introduced into the educational process at the Kyrgyz StateTechnical University named after I.Razzakov, Kyrgyz State N.Isanov University, Osh State University named after М. Adyshev.

• The – social and environmental dimension in the tourist -and-recreational activities //CPP Republican State Commission Reports undo- the Government of the Куrgуz Republic on architecture and construction Problems of construction industry and their solutions: Conference Republic Scientific Practice. – Technology, 2001. p, 198-204.

• The mountains of Kyrgyzstan as un object of recreation and tourism // International Scientific Practical Conference, Ecological safety of mountainous country and new information technologies in education: an international scientific conference, devoted to the year of the mountains and 50-yeaf anniversary of KSPU n.a. Arabaev-Bishkek, 2012, p. 220-223.

• Biotope is determinant factor of recreational capacity //Republic National Technical Conference, Kyrgyz National University (KNU: 2003 Bulletin of KNU: Vol 5, Biological Sciences. p, 16-20.

• Recreants flow control at area recreational system // Problems of geochemical ecology and biodiversity: proceedings of the International Conference. -Bishkek, 2003. – p. 140-192.

• Definition of recreational value of landscape taking into account vegetation cover sensitivity // Scientific and technical magazine “Science and technology”- 2006, Bishkek. Vol.1. p. 137-139.

• Basic design of clusters recreational systems// Bulletin of KSUCTA, 2007 – Bishkek, issue 3 (17). p.57-61.

• Problems of gas industry and ways of the Kyoto Protocol implementation //Bulletin of KSUCTA. Bishkek – 2009. issue 1 (23), vol. 3. p. 35-39.

• Engineering surveying of the effects of raining in Ashutor// Bulletin of KSUCTA, 2007 – Bishkek, issue 1 (23) Vol. 3. p. .239-243.

Close Menu