Аль-Хорезми атындагы Үргөнч мамлекеттик университети

Аль-Хорезми атындагы Үргөнч мамлекеттик университети

Универсттет жөнүндө

Аль-Хорезми атындагы Үргөнч  мамлекеттик университети 1992-жылы 2-февралда Өзбекстандын Хорезм мамлекеттик педагогикалык институтунун негизинде түзүлгөн. Бул өлкөнүн ири жана абройлуу университеттеринин бири, мында Хорезм областы,  Каракалпакстан Республикасы жана  Түркмөнстандын Ташауз аймагы үчүн жогорку квалификациялуу адистер даярдалат. Азыркы мезгилде  бакалавриаттын 43 жана магистратуранын 13 программалары боюнча иш алынып барылат. Университетте төмөнкү факультеттер иш алып барат: табигый илимдер, физика-математикалык илимдер, филология, педагогика, тарых, туризм жана экономика, техника, дене тарбия, аларда 7390 ашык студенттер билим алып, 598 окутуучу-профессорлор иштешет. Университет эл аралык уюмдар жана долбоорлор менен ар түрдүү багыттар боюнча иштөөгө жакшы тажрыйбага ээ, мисалы, CABI, Швейцария; ZEF, Бонн университети; Машав, Израиль; CRDF, АКШ; KOICA, Түштүк Корея; ИКАРДА, Сирия; GIZ жана DAAD, Германия; ПРООН, LOGO eV, Weihenstephan-Triesdorf, CIM UNESCO, ACCESS, RGB Россия мамлекеттик китепкананын виртуалдуу окуу залы, USDA, ERASMUS MUNDUS жана ERASMUS +. Эл аралык кызматташуунун натыйжасында  профессор жана окутуучулардын 50%  дүйнөнүн ар кандай университеттеринде өз квалификациясын жогорулатышкан.  Университеттин эң чоң факультети – бул табигый илимдер, ал өз ичине геодезия, картография, география жана жалпы биология, химия, топурак таануу кафедраларын камтыйт. Геодезия, картография, география  кафедралары  Курчап турган чөйрөнү коргоо мамлекеттик комитетинин Хорезм филиалында, Геодезия жана кадастр  мамлекеттик комитетинде,  Мамун Хорезм академиясында,  ГИС жана дистанттык зондирлөө (РС) боюнча Хорезм туризминде корпоративдик өнөктөштүк макулдашуунун негизинде илимий иштерди жүргүзүшөт. Университеттин негизги милдеттери болуп туруктуу өнүгүү үчүн билим берүү чөйрөсүндө окутуунун сапатын жогорулатуу; аймактагы ар кандай кызыкдар тараптар менен болгон байланыштарга жана алмашууларга көмөктөшүү; бардык деңгээлдердеги формалдуу жана формалдуу эмес билим берүүдө комлекстүү жана системалуу усулдарды колдонуу менен туруктуу өнүгүү максатында билим берүү жана өлкөдө билим берүүнү реформалоо   үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү эсептелет.

Долбоордогу ролу

Үргөнч  мамлекеттик университети бул долбоордо Борбордук Азиянын аймактык координатору ролун ойнойт. Курстарды иштеп чыгуу үчүн керектөөлөрдү талдоону жүргүзүү жана системаны өнүктүрүү ҮрМУнун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири болуп саналат. Иштелип жаткан курстарга жана системаларга кызыкдар тараптардын жана ассоциациялашкан өнөктөштөрдүн о-пикирлерин жана комментарийлерин киргизүү үчүн регулярдуу байланыштар колдонулат. Университет өнөктөш ЖОЖдор жана ассоциациялашкан өнөктөштөр алкагында тренингдер, курстук лекциялар жана таратуу боюнча иш-чараларды уюштурууга активдүү катышат. Ошондой эле консорциумдагы башка университеттер менен кызматташуу аркылуу инновациялык аралаш курстарды иштеп чыгууга активдүү катышат. ҮрМУ өнөктөш-университеттердин өзбек окутуучулары үчүн иштелип чыккан курстар боюнча тренерлер (ToT) үчүн тренинг уюштурат. Университет дагы анда электрондук окутуу системасын ылайыкташтыруу үчүн LU техниктерин кабыл алат. Андай кийин ҮрМУ КМУ, Өзбекстандагы башка өнөктөш-университеттер үчүн системасын түздү жана үйрөттү.  ГИС лабораториясы, бөлүмдүн жабдуулары жана квалификациялуу адистери долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга, таркатууга жана алардын натыйжаларын пайдаланууга ишке тартылат. Университет дагы курстун материалдарын жана башка жыйынтыктарын жергиликтүү тилдерге которуу үчүн жоопкерчиликти алат жана жыйынтыктарды ишке ашыруу үчүн эл аралык офистердин ресурстарын сунуштайт. Андан тышкары, университет долбоордун максаттарынын чөйрөсүндө гендердик балансты, окутуучу персоналдын жана студенттердин жөндөмдүүлүктөрүн колдонууну, билим берүүнү интернационалдаштырууну, мындан аркы эл аралык кызматташууну камсыздайт. 

Долбоордун катышуучулары

Muzaffar Matchanov Jumanazarovich

Dr. Muzaffar Matchanov has a PhD in Geography. Nowadays, Muzaffar is a Associate Professor and Senior Lecturer at the Department of Geodesy, Cartography, Geography at Natural Science faculty of Urgench State University.  His academic responsibilities are almost divided on 60% teaching and 40%  research. Dr. Matchanov carries out lectures on following courses: Geographical Investigation Methods, World Physical Geography, Geoecology and Ecology, Photogrammetry and remote sensing, Projecting and designing common geographical maps, Economical Geography etc. He coordinated one national  scientific project in 2014-2015, and has been involved as a co-coordinator Erasmus Mundus CASEU Project and Erasmus+ Mobile+ Projects. Dr. Matchanov has good experiences on research activates with China University of Geoscience, Malaga University of Spain and Porto University of Portugal. Publications are 1 paper in international scientific journal, 4 papers in international conferences, and more than 40 papers in local scientific and practical conferences, and one scholastic and one scientific allowance. He supervised more than 20 bachelor final projects in the fields of GIS, Remote sensing, Geography, and Ecology.

• Muzaffar, M., Teodoro, A., Schroder, Sch. (2016). Criteria definition for the identification of physical-geographical boundaries of Khorezm oasis through remote sensed data. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661- 015-5035-z

• Muzaffar, M., Nigmatov A.N. (2008). The ecological safety and its importance for providing national security, Geographical problems of sustainable development: Theory and practice. International scientifically-practical conference. 27-29  august. – Almaty, Kazakhstan.

• Muzaffar, M. (2008). Classification of threats leading to ecological dangers. International scientifically-practical conference. National Society of Philosophers of Uzbekistan. -Tashkent, Uzbekistan”. pp-177-180.

• Muzaffar, M. Ecological safety and its physico geographical aspects (in case of Khorezm region). Research Institute of Hydrometeorology, Tashkent, 2009.-108 p.

• Muzaffar, M. Ecological safety in the Khorezm region, Uzbekistan: theoretical and practical parameters for physico – geographical analysis, Special  Postgraduate Research Unit/Student abroad series academic seminar. – CUG (Wuhan), 2007.

Dilshod Ruzmetov Ruzimbaevich

Dilshod Ruzmetov has got his PhD in Geography. He is the head of scientific department and associate professor at the department of Geodesy, cartography, geography in Urgench State University. His main responsibilities are monitoring and controlling preparation scientific and pedagogical stuff. He carries out lectures on Human geography, world economical geography, Uzbekistan  economic and social geography. He improved his qualification on GIS and Remote Sensing by attending training courses organized by ZEF/UNESCO project in 2010. Dr. Ruzmetov has published more than 60 scientific articles on economic,  ecological and agricultural directions.

• Ruzmetov D., Matchanov M., et. al .2016. Reuse and reapply marginal lands in agriculture (in case of Lower Amudarya geographical region).GIS and Remote  sensing application. Scientific – practical book. Urgench, 126 p.

Sharafat Dusanova Boltaboevna

Dr. Sharafat Dusanova got her PhD in geography, and carries out lectures on Fundamentals of Landscape Science, World Physical Geography, and Applied Geography. She published more than 70 articles in local publications related to ecology, physical geography, health and tourism. Dr. Dusanova has supervised more than 30 graduating qualification works.

• Dusanova Sh.,et al. 2016. Factors influencing to human health in Khorezm district. Republican scientific-practical conference collection. Tashkent. -87-89 pp.

• Dusanova Sh.,et al. 2015. Issues of environmental pollution and its prevention in flood irrigation systems of Khorezm district. Scientificpractical conference collection. Urgench. -52-54 pp.

Sattarbergan Avezov Atabaevich

Dr. Sattor Avezov is the head of Geodesy, cartography, geography department and has got a PhD in Geography. He has carried out some national scientific and practical projects related to geography and tourism. Main subjects he teaches in are Fundamentals of Topography, Geodesy, and Fundamentals of Cartography. He improved his qualification on GIS and Remote Sensing by attending courses organized by ZEF/UNESCO project in 2010. He was involved in a project as expert on topography, cartography and classification of land use maps using satellite images on the frame of ZEF/UNESCO Khorezm project activities, 2002-2012. He is a scientific advisor on Geographical, Archeological and Geodesy issues at Khorezm Mamun Academy.

• Avezov S., Sultonov M. 2011. Mapping and monitoring of land cover changes in agricultural lands based on remotely sensed data and GIS technology. Geography Society of Uzbekistan, Volume-38. Tashkent. -45-48 pp.

• Avezov S., Xudoyberganov Sh. 2010. Importance of GIS technologies on usage and monitoring of land resources. International conference collections. TIMI, Tashkent, -224-228 pp.

Close Menu