Ishanali Arabaev nomidagi Qirg'iz davlat universiteti

Ishanali Arabaev nomidagi Qirg'iz davlat universiteti

Universitet haqid

Ishanali Arabaev nomidagi Qirg’iz davlat universiteti (QDU) 1950 yilda tashlil topgan va Qirg’izistondagi o’qituvchilarni tayyorlash bo’yicha asosiy oliy o’quv yurti hisoblanadi. Boshqacha aytganda, QDU ni bitirgan talabalari maktablar va universitetlar uchun o’qituvchi sifatida faoliyat yuritadilar.  Universitet 10 ta fakultet, 4 ta institut va 2 ta kollejdan iborat bo’lib, ularda 10 mingdan ortiq talaba va o’quvchilar tahsil oladi. Universitetning xalqaro hamkorlik bo’yicha Germaniya Federativ Respublikasi, AQSh, Turkiya, Xitoy, Frantsiya, Yaponiya, Polsha, Hindiston, Pokiston, Eron, Qozog’iston, Rossiya va O’zbekiston elchixonalari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda: BMTTD, YuNESKO, Tinchlik korpusi, DAAD, Amerika kengashlari, IREX, JICA va boshqalar (72 ta imzolangan shartnomalar / o’zaro tushunish va hamkorlik memorandumi) bilan bir qator shartnomalar imzolagan.

Universitetning asosiy maqsadlaridan biri Qirg’izistonda oliy ta’lim tizimini isloh qilish va modernizatsiya qilishdir. Geografiya, atrof-muhit va turizm bo’limi geograflar, ekologlar va ijtimoiy-madaniy xizmat ko’rsatish va turizm sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo’yicha maxsus o’quv kurlaini olib boradi. Universitet zamonaviy talablarga muvofiq oliy ta’limni modernizatsiyalashda mustahkam poydevor yaratishga intiladi. Kafedra oliy va o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi dasturlarini amalga oshiradi va geografiya, ekologiya fanlarini o’qitish, atrof-muhit va tabiiy resurslar sohalarida magistrlik mashg’ulotlarini olib boradi. Fakultetda talabalarning umumiy soni 930 nafar, o’qituvchilar 61 ta (5 ta fan doktori, 16 nafari fan nomzodi va 12 nafari katta o’qituvchi).

Loyihadagi roli

Asosiy vazifalar quyidagilarni o’z ichiga oladi: 
– Geografiya, atrof-muhit va turizm kafedrasining malakali o’qituvchilari innovatsion kurslarni tayyorlashda o’z tajribalari bilan faol qatnashadilar. 
– Loyiha jamoasi a’zolari atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlarni boshqarish bo’yicha o’quv kurslarini tayyorlash, internet asosli boshqaruv tizimi uchun manfaatdor tashkilotlarning aniqlashda ishtirk etadilar. 
– Manfaatdor tomonlar va hamkorlar bilan o’quv kurslarini tayyorlash va internet asosli boshqaruv tizimini shakllantirish borasida doimiy aloqalarni tiklaydilar.
– Loyiha natijalarini tatbiq qiladilar, universitet va ishlab chiqarish orasida o’zaro hamkorlikni ta’minlaydilar. Universitet uzluksiz ta’lim orqali mamlakatning barqaror rivojlanishi uchun favqulodda vaziyatlar sohasidagi mutaxassislarni tayyorlashda ishtirok etadi. Bitiruvchilarni ish bilan ta’minlash, ularni ilmiy ishlariga jalb qilish, tabiiy ofatlarni boshqarish bo’yicha salohiyatini oshirish ishlarini ham bajaradi. 
– Loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun universitet mavjud GIS laboratoriyasi, uskunalar va nashriyot resurslaridan keng foydalanadi. 
– Loyiha bilan bog’liq barcha uchrashuvlarni, shu jumladan boshqaruv qo’mitasining majlislarida qatnashishadi.

Loyiha ishtirokchilari

Damira Tilenova Kerimovna

Dr. Damira Kerimovna Tilenova has PhD in Geography. He is associate professor and teaches at the Faculty of Environment and Tourism in I.AKSU. Dr. Damira supervises master students including those studying water resources in Central Asia, funded by World Bank. She has participated in developing training courses on sustainable development, for government officials (supported by UNEP, 2016). As an expert in GIS and as scientific secretary of the doctoral council, she works at the Geology Institute of the National Sciences Academy of Kyrgyzstan. She is the author of 30 scientific papers.

• Tilenova D. (2014). Information base of the hydrological characteristics of rivers  in Kyrgyzstan data (for example, the Syrdarya river basin). Materials XIII  International Conference «Resource reproducing, low-waste and environmental  technology development subsoil» 15-21.09.2014. Tbilisi (Georgia). 2014 – p.387-
390. (in Russian).

• Tilenova D. (2014). About methods assessing the quality of surface water on hydro-chemical indicators. «News of higher educational institutions», Bishkek. №3.2014. p. 127-139.

• Tilenova D. (2012). Hydro-ecological situation in the basins of the rivers of southern Kyrgyzstan and ways to improve its condition. Bulletin of Russian Peoples’ Friendship University – №1. – Moscow, 2012. – p.88-94. (in Russian).

• Tilenova D. (2012). Issues usage of modern approaches for managing water resources in Kyrgyzstan republic. Collection of materials of international conference. Moscow-Ust Kremnogorskiy. 2012, -387-390 pp. (in Russian).

• Tilenova D. (2015). Ecological aspects of the surface of water in the south of Kyrgyzstan, their role and importance in the water supply of cities (for example, Akbura river). Materials of the international scientific-technical conference «Modern problems of hydrogeology, engineering geology, geo-ecology and ways of their solution», Tashkent (Uzbekistan). 15.12.2015, 279-282 pp. (in Russian).

Akmatov Ruslan Tynymseyitovich

Ruslan Akmatov Tynymseyitovich has a PhD in Geography. He is an associate professor in Geography Faculty, I.AKSU. He teaches and holds workshops on the disciplines of hydrology, Geography of Kyrgyzstan, Ecology, and emergency management. He is supervisor of 4 master students in GIS and hydrology and has been involved in GEF-UNDP project. Ruslan was the initiator of opening at the Faculty of Geography, Environment and Tourism GIS laboratory in 2012. He has published 16 scientific papers (including 2 monographs).

• Akmatov R. (2016). Application of GIS in the current state of water resources in Central Asia (in case of the Aral Sea and the Naryn River). Abstracts of the Annual GIS in Central Asia Conference – GISCA 2016.

• Akmatov R. (2016). Influence of Toktogul reservoir to the environmental. IV International scientific-practical conference. Ekaterinburg, 2016.

• 3. Akmatov R. (2016). Study of reservoirs in Kyrgyzstan and their impact on climate change characteristics of adjacent areas. International scientific-practical conference «Water Resources of Central Asia and their use». Alma-Ata, 2016.

Jumaliev Nurbek Erkinbekovich

Jumaliev Nurbek Erkinbekovich is Senior lecturer at the Department of Geography, Ecology and Tourism in I.AKSU. Nurbek is expert in Cartography and Geoinformatics. He teaches and holds workshops for students on the subjects of Environmental Cartography, GIS Mapping of the Basic Topography. Nurbek is an organizer of the GIS laboratory at the Faculty of Geography, Environment and  Tourism.

• Zhumaliev N., et al. (2013). Environmental problems of the Kyrgyz Republic and their solutions. Proceedings of the International scientific-practical conference «Innovative development of Kazakhstan’s oil and gas industry.» Aktau, 2013. p 5.

• Zhumaliev N., et al. (2016). Application of GIS technology in the study of medicinal plants in Kyrgyzstan. Materials of the International scientific and  practical conference «Green space». Bishkek, 2016. p 6.

• Zhumaliev N., Adiev R. (2016). Influence of internal migration of the population on the ecological picture of the city of Bishkek. Materials of the International scientific-practical conference. «Environmental and safety of Techno-sphere  mining regions.» Ekaterinburg, 2016. p 8.

Erkin Toktoraliev

Toktariev Erkin is PhD of geography science and associate professor of the Faculty of Geography, Ecology and Tourism at IAKSU. He teaches and conducts seminars on disciplines Recreational Geography, Specially Protected Natural Territories. He is the Head of 2 masters in Geography master studets and participates in the GEF-UNDP project. He published 63 scientific works (including 2 monographs, 1 training manual, 12 methodical instructions. Hold a Corse of GIS and Remote Sensing in Dehradun (INDIA), in Environmental Protection in Sweden (Sweden), Tallinn (Estonia) , on Land Degradation in Nitra (Slovakia), participated in the development of master’s programs «Environmental Protection and Rational use of Natural Resources», «Protection of soils from degradation», which were introduced into the educational process at the Kyrgyz StateTechnical University named after I.Razzakov, Kyrgyz State N.Isanov University, Osh State University named after М. Adyshev.

• The – social and environmental dimension in the tourist -and-recreational activities //CPP Republican State Commission Reports undo- the Government of the Куrgуz Republic on architecture and construction Problems of construction industry and their solutions: Conference Republic Scientific Practice. – Technology, 2001. p, 198-204.

• The mountains of Kyrgyzstan as un object of recreation and tourism // International Scientific Practical Conference, Ecological safety of mountainous country and new information technologies in education: an international scientific conference, devoted to the year of the mountains and 50-yeaf anniversary of KSPU n.a. Arabaev-Bishkek, 2012, p. 220-223.

• Biotope is determinant factor of recreational capacity //Republic National Technical Conference, Kyrgyz National University (KNU: 2003 Bulletin of KNU: Vol 5, Biological Sciences. p, 16-20.

• Recreants flow control at area recreational system // Problems of geochemical ecology and biodiversity: proceedings of the International Conference. -Bishkek, 2003. – p. 140-192.

• Definition of recreational value of landscape taking into account vegetation cover sensitivity // Scientific and technical magazine «Science and technology»- 2006, Bishkek. Vol.1. p. 137-139.

• Basic design of clusters recreational systems// Bulletin of KSUCTA, 2007 – Bishkek, issue 3 (17). p.57-61.

• Problems of gas industry and ways of the Kyoto Protocol implementation //Bulletin of KSUCTA. Bishkek – 2009. issue 1 (23), vol. 3. p. 35-39.

• Engineering surveying of the effects of raining in Ashutor// Bulletin of KSUCTA, 2007 – Bishkek, issue 1 (23) Vol. 3. p. .239-243.

Close Menu